งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน:- ยินดีต้อนรับ
Home ระบบภายในหน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Download
งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน:- ยินดีต้อนรับ
Office Center
รายงานผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์อื่นๆ
ดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์อื่นๆ
ดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์อื่นๆ
 
:::::::: LINK ::::::::::::
กรมสรรพากร
.
กรมบัญชีกลาง
.
สำนักนายกรัฐมนตรี
.
สำนักงบประมาณ
.
สำนักงาน ก.พ.ร.
.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
.
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

หมวด
จำนวน
  1.การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง
  (ระเบียบการเบิกจ่าย)
4
  2.ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
  (ระเบียบการเบิกจ่าย)
1
  3.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  (ระเบียบการเบิกจ่าย)
4
  4.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
  (ระเบียบการเบิกจ่าย)
3
  5.ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
  (ระเบียบการเบิกจ่าย)
1
  6.ระเบียบพัสดุ e-GP
  (ระเบียบการเบิกจ่าย)
0
  7.เบิกจ่ายทั่วไป
  (แบบฟอร์มประกอบการเบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินอื่นๆ)
3
  8ไปราชการ
  (แบบฟอร์มประกอบการเบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินอื่นๆ)
2
  9.ฝึกอบรม
  (แบบฟอร์มประกอบการเบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินอื่นๆ)
3
  10. ปฏิบัติงานนอกเวลา
  (แบบฟอร์มประกอบการเบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินอื่นๆ)
2
  11. งบทดลองประจำปี พ.ศ.2560
  จำแนกงบทดลองประจำปี พ.ศ.2560
12
  12. โครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2561
  เอกสารโครงการเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2561
4