งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน:- ยินดีต้อนรับ
Home ระบบภายในหน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Download
งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน:- ยินดีต้อนรับ
Office Center
รายงานผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์อื่นๆ
ดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์อื่นๆ
ดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์อื่นๆ
 
:::::::: LINK ::::::::::::
กรมสรรพากร
.
กรมบัญชีกลาง
.
สำนักนายกรัฐมนตรี
.
สำนักงบประมาณ
.
สำนักงาน ก.พ.ร.
.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
.
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

บริเวณลานหน้าคณะวิทยาการจัดการ
   
         ระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีผลให้วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทและโครงสร้างต่างๆ ตลอดจนการดำเนินการและการบริหารงาน มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย สำนักงานอธิการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้มีการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ ส่วนสำนักงานอธิการ เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยครู ให้ดำเนินไปได้ด้วยดี ต่อมามีการปรับเปลี่ยนสถานะของวิทยาลัยครูไปเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สำนักงานอธิการได้เปลี่ยนชื่อไปเป็นสำนักงานอธิการบดี และยังคงมีสถานภาพเทียบเท่าคณะฯ

            สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สำนักงานอธิการบดี ยังคงเป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างของการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน คือ สำนักงานอธิการบดี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

             มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 3 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ทางด้านบริหารจัดการ สนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติ ได้สัมฤทธิผลและบรรลุเป้าหมายตามภารกิจแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จะมีวาระอยู่ใน ตำแหน่ง ๔ ปีในกรณีที่ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดีพ้นจากตำแหน่ง ให้รองผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี พ้นจากตำแหน่งด้วย