งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน:- ยินดีต้อนรับ
Home ระบบภายในหน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Download
งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน:- ยินดีต้อนรับ
Office Center
รายงานผลการดำเนินงาน
ดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์อื่นๆ
ดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์อื่นๆ
ดาวน์โหลดเอกสารและไฟล์อื่นๆ
 
:::::::: LINK ::::::::::::
กรมสรรพากร
.
กรมบัญชีกลาง
.
สำนักนายกรัฐมนตรี
.
สำนักงบประมาณ
.
สำนักงาน ก.พ.ร.
.
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
.
กระทรวงการคลัง
<<<<>>>>>

   
  ปรัชญา สร้างสรรค์งาน บริการดี อย่างมีคุณภาพ
  อัตลักษณ์ บริการดี
     
  ค่านิยมหลัก S.P.P.E.E.D
   

- Sensitivity to context หมายถึง ไวต่อบริบทหรือสภาวะแวดล้อม  ซึ่งต้องมองปัญหา โอกาส  อุปสรรค ต่าง ๆ ให้ถ่องแท้ เพื่อหาทางป้องกัน รวมถึงหาแนวทางพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

- Performance หมายถึง การปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผล เน้นผลงานที่เกิดขึ้นจริง  ตามรูปแบบของการบริการจัดการที่ดี (good  governance)โดยเน้นผลลัพธ์  

- Excellent หมายถึง ดีเยี่ยม เข้าสู่ความเป็นเลิศ

- Endurance หมายถึง มีความทรหดอดทน ทนทาน

- Development หมายถึง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

     
  วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ และสร้างสรรค์งานบริการอย่างมีคุณภาพ
     
  พันธกิจ

1.สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

2.สร้างสรรค์งานบริการอย่างต่อเนื่อง

3.พัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของสำนักงานอธิการบดี

     
 

เป้าประสงค์

1.  สำนักงานอธิการบดีมีระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
2. มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างสรรค์งานบริการให้เกิดคุณค่าและคุณภาพ
3.  มีกระบวนงานการบริการที่มีคุณค่าอย่างน้อยปีละ 1 งาน
4.  มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ สวนสุขภาพ และภูมิทัศน์ ที่เน้นความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม
5.  มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคคลกรสายสนับสนุน และมีระบบกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
6. ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ “ดีมาก”

     
  ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  :  การบริหารจัดการและบริการอย่างมีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างมีคุณภาพ    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  :  พัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  :  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ