งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150
โทรศัพท์0-3272-0536-9 ต่อ 1028 -1031 / 066-149-2242
อีเมลfinance@mcru.ac.th
Facebookงานบริหารการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
Scroll to top