งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ภารกิจของหน่วยงาน

งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน งานเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญของบุคลากร งานจัดหารายได้ และงานบัญชี ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ ให้เป็นไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยให้มีการแบ่งงานเป็น 6 หน่วย ดังนี้

1.หน่วยธุรการ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานประกันคุณภาพ งานจัดการประชุมด้านสารบรรณ/ธุรการ แผนและงบประมาณ พัสดุ และการผลิต/เผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและกลั่นกรอง จัดหมวดหมู่ คัดแยกเรื่อง เสนอผู้บริหารเพื่อวินิจฉัยสั่งการ/ลงนาม จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน เผยแพร่เป็นเอกสารทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ให้บริการสืบค้นข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับงานสารบรรณของหน่วยงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2.หน่วยรับเงิน

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน จากบุคคลภายนอก นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย รับคืนเงินยืมราชการ สรุปรายงานรับ-จ่ายเงินประจำวัน จัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน จัดทำทะเบียนคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับเงิน ตรวจสอบความถูกต้องเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้บริการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการรับเงิน ติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

3.หน่วยจ่ายเงิน

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบเรื่องขอยืมเงินราชการ ตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญขออนุมัติเบิกเงิน และจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน การคืนเงินนักศึกษา การออกใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้เจ้าหนี้ นำส่งภาษีประจำเดือนให้กรมสรรพากร การขอเบิกเงินด้วยระบบ GFMIS การจ่ายเงินด้วยเช็ค การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online  จัดทำทะเบียนคุมการจ่าย ทะเบียนคุมการจ่ายเช็ค จัดเก็บใบสำคัญขออนุมัติเบิกเพื่อรอการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก ให้บริการสืบค้นเกี่ยวกับหลักฐานใบสำคัญขออนุมัติเบิกเงิน การเบิกจ่ายเงิน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

4.หน่วยบัญชี

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี รายงานเงินคงเหลือประจำวัน บันทึกบัญชีผ่านระบบบัญชี 3 มิติ บันทึกบัญชีผ่านระบบ GFMIS จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่าย ทะเบียนคุมรายได้จากการศึกษา ทะเบียนคุมเงินรับฝากทุกประเภท จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน บันทึกรายงานการเงินประจำเดือน ประเภทเงินรายได้เข้าระบบ GFMIS จัดทำรายงานการเงินประจำปี จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานบัญชีของส่วนราชการ ให้บริการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานบัญชี ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานบัญชี ติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

5.หน่วยเงินเดือนและสวัสดิการ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเบิกจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ ค่าจ้างชั่วคราว  ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรเงินรายได้ ค่าจ้างรายวัน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน  เงินสวัสดิการต่าง ๆ ประกอบด้วยเงินค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร บำเหน็จบำนาญ การหักเงิน ชพค. ชพส. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน กบข. กสจ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม กยศ. บันทึกรายการส่งเบิกเงินเดือน โครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ส่งข้อมูลหนี้บุคคลที่สามของผู้รับบำนาญในระบบโครงการจ่ายตรงบำนาญ ให้บริการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนและสวัสดิการ ติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

6.หน่วยทรัพย์สินและจัดหารายได้

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรับเงิน-การจ่ายเงิน สรุปรับ-จ่ายและนำส่งเงินประจำวัน จัดทำงบการเงินประจำปี โครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์ โครงการสระว่ายน้ำ  โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจจอมพล โครงการอาคารสถานที่ จัดทำสัญญาของพนักงานและผู้ประกอบร้านค้า ของโครงการจัดหารายได้และผลประโยชน์ จัดทำหนังสือติดตามหนี้ค้างชำระ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ ให้บริการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับงานทรัพย์สินและจัดหารายได้ ติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

Scroll to top