โครงสร้างหน่วยงาน

งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่อยู่ภายใต้กองนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ให้บริการด้านการเงินภายใต้กฎระเบียบของกระทรวงการคลัง และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานรับเงิน งานจ่ายเงิน งานบัญชี งานเงินเดือนและสวัสดิการ และงานทรัพย์สินและจัดหารายได้

โดยมีโครงสร้างหน่วยงาน ดังนี้

Scroll to top