งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

โครงสร้างหน่วยงาน

งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่อยู่ภายใต้กองนโยบายและแผน สังกัดสำนักงานอธิการบดี ให้บริการด้านการเงินภายใต้กฎระเบียบของกระทรวงการคลัง และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานรับเงิน งานจ่ายเงิน งานบัญชี งานเงินเดือนและสวัสดิการ และงานทรัพย์สินและจัดหารายได้

โดยมีโครงสร้างหน่วยงาน ดังนี้

  • โครงสร้างองค์กร
  • โครงสร้างการบริหาร
  • โครงสร้างการปฏิบัติงาน
Scroll to top