งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศกำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 22 – 25 และนักศึกษาตกค้าง (ภาคฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เรื่อง กำหนดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น 22 – 25 และนักศึกษาตกค้าง (ภาคฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา 2565

Scroll to top