งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1,2,3,4 และนักศึกษาตกค้าง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1,2,3,4 และนักศึกษาตกค้าง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Scroll to top