งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 20 – 25 และนักศึกษาตกค้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคพิเศษ รุ่นที่ 20 – 25 และนักศึกษาตกค้าง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคพิเศษ2-2565
Scroll to top